کدو مسمایی متوسط – یک عدد حدود ۲۰۰ گرم (مجلسی)

ریال ۱۰,۴۰۰