کدو مسمایی متوسط – یک عدد حدود ۲۰۰ گرم (تره باری)

ریال ۷,۶۰۰