هویج متوسط – یک عدد حدود ۷۰ گرم (مجلسی)

ریال ۳,۱۰۰