موز متوسط – یک عدد حدود ۲۳۰ گرم (تره باری)

ریال ۲۹,۰۰۰