لیموترش سنگی متوسط – یک عدد حدود ۱۱۰ گرم (مجلسی)

ریال ۱۵,۰۰۰