لیموترش سنگی متوسط – یک عدد حدود ۱۱۰ گرم (تره باری)

ریال ۱۲,۵۰۰