فلفل دلمه سبز متوسط – یک عدد حدود ۱۴۰ گرم (تره باری)

ریال ۱۱,۰۰۰