بادمجان قلمی متوسط – یک عدد حدود ۲۰۰ گرم (مجلسی)

ریال ۱۵,۰۰۰