بادمجان قلمی متوسط – یک عدد حدود ۲۰۰ گرم (تره باری)

ریال ۱۱,۶۰۰