بادمجان قلمی بزرگ – یک عدد حدود ۳۰۰ گرم (مجلسی)

ریال ۲۲,۵۰۰