بادمجان قلمی بزرگ – یک عدد حدود ۳۰۰ گرم (تره باری)

ریال ۱۷,۴۰۰